pulser logo

Извлечете максимум од Pulser извештаите!

По спроведеното истражување, ќе добиете структурирани информации од вработените кои помагаат во пронаоѓањето на одговори на клучните прашања кои придонесуваат за подобрување на управувањето со човечките ресурси, зголемување на ангажманот и целокупното задоволство на вработените. Користејќи ја платформата PULSER, ќе добиете увид во факторите кои влијаат на зголемувањето на ангажираноста, на нивото на перформанси и задржувањето на вработените.

Ќе го дознаете нивото на ангажираност на вашите вработени

Лесно ќе детектирате проблематична област, локации

Ќе ги откриете јаките страни на компанијата и нејзините вработени

Извештаите може да се генерираат со еден клик во PDF или Excel за детални статистички анализи на задоволството

Податоците добиени од истражувањето за искуството на вработените се претставени нумерички и текстуално во три верзии на извештајот

1. Основен извештај

Приказ на резултатите на компанијата по сите тврдења со можност за филтрирање според посакуваните критериуми (според дополнителни прашања, демографија, сектори и локации)

Според 9 категории на задоволства кои се испитуваат
Оценка на секое поединечно прашање
Ангажираност на вработените
eNPS – дел од вработените кои се подготвени да ја препорачаат компанијата на своите пријатели/семејство
ESI – Employee Satisfaction Index – едноставна мерка за задоволство од работното место
Процент на исполнување
Анализа на демографски податоци
Најдобро и најлошо оценети категории и прашања како одлична основа за осмислување акционен план

2. Компаративен извештај

Приказ на резултатите на компанијата од сите години на учество во истражувањето

Преглед на резултатите на компанијата година по година
Можност за филтрирање и споредување поединечни сектори во иста година или по години
Оценка по категории
Ангажираност на вработените
ENPS

3. Benchmark извештај – Дознајте како стоите во споредба со другите компании

Споредба на резултатите на компанијата во однос на сите компании кои учествуваат во истражувањето, топ 3 компании и компании по основна и специфична дејност

Споредба на категории задоволство, ангажман, eNPS и ESI
Позиција во целокупното рангирање во рамките на нејзината категорија на големина (резултатот на компанијата не се комуницира во јавноста доколку компанијата не е во ТОП 3)