pulser logo

Дајте им глас на вработените и зголемете го нивниот ангажман со сеопфатниот прашалник Pulser

Испитување ESI (Индекс на задоволство на вработените) и лојалноста на вработените eNPS користејќи го методот на прашања на скала од 0 до 10
Испитување 9 категории на задоволство тврдења на скала од 1 до 4
Вкупно 74 прашања со можност за поставување дополнителни прашања, сектори или локации
Овозможено внесување коментари на секое тврдење/прашање и на целото истражување
Активација демографски прашања по желба
Обезбедена целосна анонимност на испитаникот
Помалку од 10 минути потребни за пополнување

Со прашалникот Pulser лесно е да се добијат вистински податоци за општото задоволство, ангажираноста и факторите за мотивација на вработените.

Онлајн пополнување

  • Пристап преку кодови
  • Достапно на сите уреди 24/7

Во печатена форма

  • Печатените прашалници се доставуваат до корисникот кој ги дистрибуира до вработените
  • Вработените ги вметнуваат пополнетите прашалници во гласачките кутии кои се враќаат на давателот на услугата

Прашалникот е разбирлив и едноставен и опфаќа 9 категории на задоволство

Предизвикувачки работни задачи
Вклученост во донесувањето одлуки
Поддршка од претпоставениот
Посветеност на работата
Организација на работата
​Меѓучовечки односи
Услови за работа
Комуникација во компанијата
​Личен раст и развој

Ваш сојузник за создавање максимално задоволство на вработените

- затоа што тие се вашата сила!